DUYURULAR


<<< geri   

Anasayfa Duyurular #


"MICROSOFT EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ" PROGRAMINA İLİŞKİN
UYGULAMA KILAVUZU

   

"Microsoft Eğitimde İşbirliği" adlı uzaktan öğretmen eğitimi programına katılacak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkil â tı birimlerinde görev yapan personelin ve öğretmenlerin ülke genelindeki eğitimleri 30 Aralık 2005 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Söz konusu eğitim programının illerde işleyişini sağlamak, bilgi akışını düzenlemek, olası sorunların çözümünde yardımcı olmak, bilgi teknolojisi sınıflarının altyapısını işler vaziyette tutmak, katılımcı öğretmenlere rehberlik etmek ve uygulama sonucunda toplanacak verileri yorumlanmak üzere, Bakanlığımızın ilgili merkez teşkil â tı birimlerine iletmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri ve okullar ile buralarda görev yapan yetkililerin görev ve sorumlululukları, uygulamanın işleyişine ilişkin Genelge ve talimatlar aşağıda yer almaktadır.

"MICROSOFT EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ" PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU

1. Söz konusu uygulama ilgi (c) Genelgede ve bu Genelgede yer alan talimatlar doğrultusunda yürütülecektir.

2. Üzerinde kurs programının içeriği yer alan ve Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi tarafından İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine dağıtımı yapılan CD'leri içeren eğitim setlerinin ve malzemenin illerde halen aktif olarak görev yapan "İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler" ve "İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler" ile "Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler"e İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler" aracılığıyla imza karşılığında dağıtılması sağlanacaktır.

3. Yukarıda belirtilen ve iki nüsha olarak imzalanmış olan teslim tutanaklarının (EK-1) birer nüshaları İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerinde arşivlenerek saklanacak, diğer nüshalarının ise Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne resmi yolla; ayrıca, ilgi (c) Genelgede belirtilen yonetim@e.meb.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi sağlanacaktır.

4. Eğitim materyali dağıtılan söz konusu Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlere ait kullanıcı adları ile şifreleri içeren listeler daha sonra İl Mill î Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitime katılacaklara duyurulmak üzere, İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin elektronik posta adreslerine topluca gönderilecektir.

5. Elde yeterli sayıda eğitim CD'si kalmaması durumunda, CD'ler kopya korumasız olduğundan, illerde ayrıca çoğaltılarak ihtiyaç duyan katılımcılara verilecektir.

6. Adı geçen firma tarafından gönderilecek olan poster, duvar takvimi, vb. diğer malzemenin de okullarda uygun yerlere asılması sağlanacaktır.

7. İlgi (b) yazı üzerine, İl Mill î Eğitim Müdürlükleri tarafından teklif edilen "Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin" sayısının yetersiz görülmesi, daha önce teklif edilen isimlerde değişiklik yapılmasının gerekli görülmesi halinde veya bünyesinde bilgi teknolojisi sınıfı/ bilgisayar laboratuvarı bulunan ancak, halen "Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmeni" bulunmayan her derece ve türdeki okulda görev yapmak üzere, Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne il â ve öğretmen teklifinde bulunulacaktır.

8. İl, İlçe ve Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler ile özellikle kullanıcı öğretmenler okul ve kurumlarına tahsis edilmiş iletişim ağları üzerindeki mevcut bant genişliklerini zorlamamak amacıyla, CD'ler üzerinde bulunan program içeriklerini öncelikle bilgisayarlarına kurarak veya CD üzerinden çalıştırarak kendilerine ait kullanıcı adlarını ve şifrelerini girmek suretiyle kullanacaklardır.

9. İnternet bağlantısı olmayan bilgisayarlarda bu CD'lerin çalışması mümkün olmadığından, internet bağlantısı olan bilgisayarlarda kullanılmaları gerekmektedir.

10. Eğitimin izleneceği bilgisayarların hard disklerinde en az 650 MB'lık yer olmaması durumunda, çalışmalar CD üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

11. İl, İlçe ve Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler CD'ler üzerinde bulunan eğitim programının içeriğini yoğun bir şekilde kullanarak, program hakkında geniş bilgi sahibi olacaklar ve tereddüt edilen hususları Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün destek@e.meb.gov.tr elektronik posta adresine sorarak tereddütlerini gidereceklerdir.

12. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın görüşüne sunulan eğitim programının içeriği ile ilgili gelen görüşler doğrultusunda düzenlenen EK-2 listede, tespit edilen düzeltmeler eğitimler sırasında dikkate alınarak, öğretmen eğitimi sürecinde öğretmenlerin daim î olarak yararlanabilmeleri amacıyla, elektronik ortama da konulacaktır.

13. İl Mill î Eğitim Müdürlükleri, söz konusu eğitim programına ilişkin materyallerin illerde yetkililer tarafından teslim alınmasının hemen ardından, üst düzey yöneticilerin ve yetkililerin de katılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, bu toplantıda tüm İlçe ve Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin, İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler aracılığıyla gündemi EK-3 listede yer alan eğitim programının içeriği ve uygulanması hakkında bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

14. Bu toplantıya, programdan sorumlu yetkili yöneticiler de katılacağından, toplantıda yapılan işin önemine değinilerek katılımcıların programa dahil olmakla üstlendikleri görevin önemine inanmaları sağlanacak; İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri yetkililerinin, İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri yetkililerinin ve eğitime katılacak olan öğretmenlerin bu uygulamaya olan ilgilerinin, katkılarının ve inançlarının programın hedeflerine ulaşmasında oldukça önemli bir rol oynayacağı vurgulanacaktır.

15. Bu bilgilendirme toplantısında, Bakanlığımız ve Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi tarafından birlikte hazırlanacak ve daha sonra İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlere elektronik posta ile gönderilecek sunumdan da yararlanılacaktır.

16. Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin bu eğitime katılmak üzere başvurularının İl ve Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler tarafından alınacağı ilgi (c) Genelgede belirtilmesine rağmen, kullanıcı adlarının ve şifrelerin belirlenmesine ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla, illerde eğitime katılacak öğretmenlere ait kullanıcı adları ve şifreler Bakanlığımızda toplu guruplar halde belirlenerek, İl Mill î Eğitim Müdürlüklerine elektronik ortamda peyderpey gönderilecektir.

17. Kullanıcı adları ve şifreler ilgili öğretmenlere İl ve Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler tarafından imza karşılığında duyurularak, bu öğretmenlerin eğitimlere zaman kaybetmeden başlaması sağlanacaktır.

18. Eğitimler sırasında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkil â tı birimlerine yansıyan sorular/sorunlar EK-4 form aracılığıyla cevaplanana/çözümlenene değin bir üst Makama/yetkiliye iletilecektir.

19. Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler, ön hazırlık yapmak amacıyla, kendilerine gönderilen CD'leri kullanmak suretiyle söz konusu eğitim içeriklerini inceleyerek, eğitim sistemini pratik bir şekilde kullanabilir h â le gelecekler ve eğitim CD'lerini görev yaptıkları okullarda bulunan bilgi teknolojisi sınıflarındaki/bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlar üzerine kuracaklardır.

20. Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler, okullarındaki öğretmenlere bu eğitim programının tanıtımını yapmak ve kullanımını göstermek amacıyla, pl â nlı toplantılar düzenleyecektir.

21. Söz konusu bilgilendirme toplantılarına katılacak olan öğretmenlere, daha önce İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine gönderilen ve üzerinde eğitim programının içeriği yer alan CD'lerin okul imk â nlarıyla çoğaltılmış kopyalarının Okul Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler aracılığıyla imza karşılığında dağıtılması sağlanacaktır.

22. Katılımcı öğretmenlerin imzalarını içeren teslim tutanaklarının EK-5 asılları Okul Koordinatör Öğretmenler tarafından dosyalanarak saklanacak ayrıca, bu toplantılara katılacak toplam öğretmen sayıları EK-6'da yer alan form üzerine doldurulmak suretiyle yazılı olarak ve elektronik postayla İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlere gönderilecektir.

23. İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler kendilerine gönderilen bu listeleri dosyalayarak saklayacak ayrıca, bu listelerde yer alan öğretmen sayılarını ilçe bazında düzenleyerek, EK-7 liste üzerine yazacak ve İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlere elektronik ortamda gönderecektir.

24. İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler ise, kendilerine gelen bu listeleri il bazında düzenleyerek, EK-8'de yer alan liste üzerine yazacak ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün yonetim@e.meb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecektir.

25. Söz konusu öğretmen eğitimleri süresince yaşanılması olası sorunların çözümünde Okul-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü-İl Millî Eğitim Müdürlüğü hiyerarşisi göz önünde bulundurulacak, okullarda ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde çözülemeyip İl Millî Eğitim Müdürlüklerine iletilen sorunlar, EK-4 form aracılığıyla İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenler tarafından Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün destek@e.meb.gov.tr elektronik posta adresine sorulacaktır.

26. Bu hiyerarşik yapı içinde ilgili birimler arasında etkin bir koordinasyonun, hızlı bilgi akışının sağlanabilmesi ve olası sorunlara en kısa sürede çözüm bulunabilmesi amacıyla, Okul, İl ve İlçe Mill î Eğitim Müdürlüklerinde elektronik posta adresleri oluşturulacaktır.

27. Herhangi bir nedenle, söz konusu eğitim süresi içinde okuldan tayin olan, emekli olan ve benzeri sebeplerle okuldan ayrılan ya da okula yeni başlayan öğretmenlere ilişkin değişiklikler İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne yukarıda belirtilen hiyerarşik sıra izlenerek elektronik ortamda bildirilecektir.

 

E K L E R

EKLER:

1- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı eğitim materyali il dağıtım listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

2- İçerik düzeltme listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP)(HTML)

3- Toplantı gündemi listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

4- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı soru/sorun hiyerarşik iletişim formu (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

5- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı eğitim materyali okul dağıtım listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

6- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı okul toplantı katılım listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

7- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı ilçe toplantı katılım listesi (1 sayfa), (PDF) (ZIP) (HTML)

8- "Microsoft Eğitimde İşbirliği" programı il toplantı katılım listesi (1 sayfa). (PDF) (ZIP) (HTML)